Бєлова Юлія

Адвокат

Освіта

Аспірант кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права.

Національний університет імені Тараса Шевченка (магістр права)

Київський національний лінгвістичний університет (бакалавр філології, вчитель французької мови)

Підвищення кваліфікації

Квітень 2019 р. – участь в міжнародному семінарі «Successful cooperation with France: from theory to practice». Paris, France. Отримала сертифікат про участь у заході підвищення кваліфікації.

Квітень 2018 р. – курс тематичного короткострокового семінару «Європейська інтеграція України» в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. Свідоцтво № 236968432373817 від 20.04.2018.

Жовтень-Грудень 2017 р. – підвищення кваліфікації за професійною програмою у галузі знань «Публічне управління та адмініст рування» (72 години). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 012495 від 14.12.17 видане Інститутом вищої кваліфікації КНТЕУ.

Вересень 2017 р. – 40-годинний курс «Успішне звернення до Європейського суду  з прав людини: від теорії до практики» м. Страсбург. Спільний проект CECJ/Concil of Europe. Отримала сертифікат про участь у заході підвищення кваліфікації.

Липень 2017 р. – 3-тижневий курс навчання у літній школі права університету Пантеон-Ассас (Париж ІІ). Université d’été du droit continental (à l’Université Panthéon-Assas Paris II). За результатами отримала Сертифікат учасника про проходження курсу навчання.

2016 р. – курс лекцій (56 годин) з українського ділового мовлення. Свідоцтво № 361 від 13 грудня 2016 року видане Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

2015 - 2016 рр. - курс навчання (86 годин) з питань імплементації положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та вивчення практики Європейського суду з прав людини. Спільний проект Європейського Союзу, Ради Європи, Верховної Ради України «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні». За результатами отримала відповідний сертифікат.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2019 р. – по сьогодні – адвокат АО «Баррістерс» (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю КС № 7000/10 від 19.10.2018 видане Радою адвокатів Київської області).

2016 – 2018 рр. – старший консультант відділу з питань конституційного, кримінального, адміністративного законодавства та судово-правової реформи управління конституційного законодавства та державного будівництва Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України.

2011 - 2016 рр. – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, старший консультант управління забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах.

2009-2011 рр. - Солом’янська районна у м. Києві державна адміністрації, головний спеціаліст юридичного відділу.

2007-2008 рр. – КПД «Консалтинг», провідний юрисконсульт.

2006-2007 рр. - АК «Коннов і Созановський», помічник адвоката.

НАУКОВО ПРАКТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Бєлова Ю.Д. Право на мобільність як новий стандарт захисту персональних даних в ЕС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. №2. С. 56-61.
 2. Бєлова Ю.Д. Стандарти захисту права на персональні дані відповідно до Директиви 95/46/ЕС // Часопис «Університетські наукові записки» Хмельницького університкту управління та права. 2017. № 3 (63). С. 130-139.
 3. Бєлова Ю.Д. Умови дійсності згоди на обробку персональних даних // Підприємництво, господарство і право.
 4. Бєлова Ю.Д. Поняття та зміст прав суб’єкта персональних даних // Науково-практичний журнал Соціологія права. 2017. № 1-2 (20-21). С. 12-20.
 5. Бєлова Ю.Д. Підстави захисту прав суб’єкта персональних даних // Jurnalul Juridic National: teorie si practica.
 6. Бєлова Ю.Д. Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані / Право України. 2019. № 1.
 7. Бєлова Ю.Д. Право на мобільність персональних даних // Інформаційні технології у судочинстві: зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф., яка проводиться в рамках тижня цивільного процесу . Одесса: Фенікс, 2017. С. 89- 92.
 8. Бєлова Ю.Д. Стандарти захисту права на персональні дані відповідно до Директиви 95/46/ЄС: теоретико-адаптаційні аспекти // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнар.-наук.-практ. столу. Єреван: Видавництво Eurasian Social Science Assjciation, 2017. С.16-18.
 9. Бєлова Ю.Д. Стандарти захисту права на персональні дані відповідно до практики ЄСПЛ // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ВД Дакор, 2017. С. 86-89.
 10. Бєлова Ю.Д. Участь розпорядника у відносинах щодо персональних даних // Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнародної наукової конференції «Шістнадцяті осінні юридичні читання»: (у 2-х част). Частина перша. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 101-102.
 11. Бєлова Ю.Д. Право суб’єкта персональних даних на забуття // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: зб. матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2017. С. 76- 79.
 12. Бєлова Ю.Д. Сучасні підходи до розуміння категорії персональних даних // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: в 2-х томах. Том 2. К.:, 2018. С. 15-16.
 13. Сучасні підходи до класифікації персональних даних // Проблеми цивільного права та процесу, присвячена світлій пам’яті Пушкіна О.А.: матеріали науково-практичної конференції. Харків. 2018. С.
 14. Бєлова Ю.Д. Персональні дані як об’єкт спадкових правовідноси // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина». 2018. С. 25-28.
 15. БєловаЮ.Д. Порушення прав суб’єкта персональних даних як підстава їх захисту // Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання»: (у 2-х част). Частина друга. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 8-11.
 16. Бєлова Ю.Д. Участь володільця у відносинах щодо персональних даних осіб, які їх обробляють // Одеські юридичні читання: зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. Одесса. 2018.
 17. Бєлова Ю.Д. Система спеціальних цивільно-правових способів захисту права на персональні дані. // Юридичний журнал «Право України», Випуск 1/2019: с. 314-327.
 18. Бєлова Ю.Д. Монографія. Цивільні правовідносини щодо персональних даних./ Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2019, - 192 с.