Гловюк Ірина

АДВОКАТ, ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, НАУКОВИЙ РАДНИК АО "BARRISTERS", ЧЛЕН НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ ПРИ ВЕРХОВНОМУ СУДІ

ОСВІТА

В 2005 році отримала диплом магістра права з відзнакою Одеської національної юридичної академії (на сьогоднішній день Національний університет “Одеська юридична академія”), за спеціальністю - правознавство.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Квітень 2005 р. – липень 2007 р. – діловод, консультант Приморського районного суду м. Одеси.

Вересень 2007 р. – травень 2017 р. – асистент, старший викладач, доцент, професор, виконувач обов’язків завідувача кафедри кримінального процесу Національного університету "Одеська юридична академія", професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету.

Травень 2017 р. – дотепер: завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету "Одеська юридична академія".

15 листопада 2017 року отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 003094.

З 15 грудня 2017 року стала учасником Адвокатського об’єднання «Barristers».

ДОСЯГНЕННЯ

22 січня 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему: "Судова діяльність у досудовому провадженні".

27 лютого 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему: "Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації".

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 січня 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 грудня 2019 р. присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального процесу.

З 01.10.2011 р. по 30.09.2013 р. – Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Нагороджена Почесною грамотою Державної судової адміністрації України, Почесною грамотою Одеської національної юридичної академії, Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, Почесною відзнакою Одеської національної юридичної академії ІІ ступеню, подякою Національної школи суддів України, подякою Ради адвокатів Одеської області, грамотою від голови Приморського районного суду м. Одеси та іншими відзнаками.

В ПЕРІОД  АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУЛА НАГОРОДЖЕНА

- Нагородою Асоціації адвокатів України «Адвокат року 2018» в номінації «АДВОКАТ - НАУКОВЕЦЬ».

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ:

-участь у науково-практичних заходах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, у тому числі для професійних суддів, прокурорів та адвокатів (certificate of completion of the seminar on the topic «Adversarial proceedings in a free society», Leavitt institute for international development, Chernivtsi, 17-19 April, 2012;

-сертифікат Школи з прав людини (викладання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини), що проводилась з 12 по 15 грудня 2017 р. у м. Полтава),

-Методологічної школи «Викладання Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини», яка проводилася у межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Урядів Канади та Федеративної Республіки Німеччина з 13 по 16 липня 2017 р.) та ін.

ЗА ЧАС СВОЄЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАБУЛА ЧЛЕНСТВА В ТАКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ:

 1. Асоціація адвокатів України.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. - Х.: Одіссей, 2013. - 1104 с. (ст.ст. 21, 24 гл. 2, ст.ст. 55-57 гл. 3, гл. 10-17, 26, ст.ст. 342-350 гл. 28, ст.ст. 351-353 гл. 28 (у співавторстві із Т.В. Лукашкіною), гл. 32 (у співавторстві із С.М. Міщенком), гл. 35 (у співавторстві із Д.В. Шиліним) – С. 67-71, 75-76, 165-178, 322-379, 588-603, 644-659, 758-792, 819-835.
 2. Гловюк І.В. Оскарження недотримання розумних строків у досудовому провадженні // Перспективи розвитку діяльності органів досудового розслідування: процесуальний та організаційний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 29 квітня 2013 р. / редкол.: Л.В. Черечукіна, О.Г. Русанова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – С. 259-264.
 3. Гловюк І.В. Деякі проблеми кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2013. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – Т.3. – С. 112-115.
 4. Гловюк І.В. Поняття процесуального керівництва прокурора досудовим розслідуванням // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, – С. 202-206.
 5. Гловюк І.В. Сутність кримінально-процесуальної функції обвинувачення у контексті практики Європейського суду з прав людини // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 319-327.
 6. Гловюк І.В. Деякі аспекти доказування у кримінальному провадженні на підставі угод // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. - №3/1. // http://pap.in.ua/3-1_2013/9/Hloviuk%20I.V..pdf
 7. Гловюк І.В. Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 2(6). - С. 84-89.
 8. Гловюк І.В. Деякі проблеми закриття кримінального провадження, що здійснюється у формі приватного обвинувачення, за новим КПК України // Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: матеріали круглого столу 20 листопада 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 18-21.
 9. Гловюк І.В. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності свідка // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2013 року). – Івано-Франківськ, Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – С. 68-72.
 10. Гловюк І.В. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності потерпілого у кримінальному провадженні України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - № 1082. - Серія "Право". 2013. - Випуск №16. - С. 233-236.
 11. Гловюк І.В. Право не свідчити проти себе як елемент справедливого судового розгляду (на прикладі рішень ЄСПЛ щодо України) // Європейські стандарти захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві: матеріали наук.-практ. конф., 13 грудня 2013 р. – Х.: Право, 2013. – С. 39-44.
 12. Гловюк І.В. Питання процесуального статусу майна, добровільно виданого у ході кримінального провадження // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті», 29 листопада 2013 року. – Одеса: ОДУВС, 2013. – С. 67-68.
 13. Гловюк І.В. Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. - №3 (20). // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_3_8.pdf
 14. Гловюк І.В. Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Т. ХІІІ. – Одеса, 2013. – С. 520-528.
 15. Гловюк І.В. Деякі питання забезпечення права на захист в контексті європейських стандартів кримінального судочинства // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. - С. 120-124.
 16. Гловюк І.В. Участь потерпілого у кримінально-процесуальному доказуванні: деякі питання // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – Вип. 1. – С. 135-145.
 17. Гловюк І. Деякі проблеми участі захисника у судовому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 442-443.
 18. Гловюк І.В. Деякі питання застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні України // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. третьої міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19-20 вересня 2014 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2014. - С. 147-164.
 19. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальна функція захисту: деякі проблеми визначення поняття та змісту // Право і громадянське суспільство. – 2014. - №3 (8). – С. 121-130. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/index.php/component/k2/item/download/113_51a53aeb9000103de1dace08d29ae925
 20. Гловюк І.В. Діяльність суду присяжних в Україні за КПК 2012 року: окремі організаційні та процесуальні аспекти // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія "Юридичні науки". – 2014. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 209-213.
 21. Гловюк І.В. Окремі аспекти доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею // Право України. – 2014. – №10. – С. 97-105.
 22. Гловюк І.В. Деякі проблеми відкриття матеріалів досудового розслідування // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції: Матеріали VI Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції", частина 1. 30 жовтня 2014 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 167-168.
 23. Гловюк І. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014  року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т.  – 430 с. – С. 88-91.
 24. Гловюк І.В. Деякі питання закриття кримінального провадження щодо померлого підозрюваного, обвинуваченого // Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 5 грудня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 57-59.
 25. Гловюк І.В. Щодо можливості здійснення кримінального переслідування стосовно юридичної особи: пропозиції у контексті оновленого кримінального процесуального законодавства // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2014 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2014. – С. 65-70.
 26. Гловюк І.В. Вердикт присяжних: de lege ferenda // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - №5. – С. 345-348. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2014/104.pdf
 27. Гловюк І.В. Міжнародне співробітництво  у кримінальному провадженні: питання визначення функціональної природи // Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні: збірник матеріалів Інтернет-конференції (Київ, 28 листопада 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. –  С. 84-87.
 28. Гловюк І.В. Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. // Юридичний вісник. – 2014. - №6. – С. 274-281.
 29. Гловюк І. В. Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Т. ХІV. – Одеса, 2014. – С. 299-311.
 30. Гловюк І. В. Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації / І. В. Гловюк // Молодий вчений. — 2015. — №2 (17). – Ч. 1. – С. 216-219.
 31. Гловюк І.В. Деякі проблеми тлумачення категорії "обвинувачення" (нормативний аспект) // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - №1. – С. 9-14.
 32. Гловюк І.В. Питання оцінки наявності безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, при розгляді слідчим суддею клопотань про обшук у порядку ст. 233 КПК // Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції : збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. - С. 32-35.
 33. Гловюк І.В. Деякі проблеми, що виникають при розгляді слідчими суддями клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 95-97.
 34. Гловюк І. Деякі питання застосування статті 245 Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – С. 414-415.
 35. Гловюк І.В. Деякі проблеми проведення освідування у кримінальному провадженні // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: Збірник матеріалів четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 24-25 квітня 2015 року). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 77-80.
 36. Гловюк І.В. Деякі питання закінчення досудового розслідування складанням клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 р.). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2015. – С. 64-66.
 37. Гловюк І.В. Деякі питання судового контролю у досудовому провадженні // Актуальні проблеми досудового розслідування [Текст] : зб. Тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 77-79.
 38. Гловюк І.В. Адвокат свідка: питання регламентації кримінально-процесуального статусу // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад.: І.В. Гловюк, О.В Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 180-182.
 39. Гловюк І.В. Оцінка допустимості результатів негласних слідчих (розшукових) дій у судовій практиці // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 26 лист. 2015 року. — Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 35-38.
 40. Гловюк І.В. Особистий обшук: до питання розробки нормативної моделі // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 114-116.
 41. Гловюк І.В. Подання сторонами доказів у судовому розгляді: проблемні питання // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - №3. – С. 28-33.
 42. Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України // Право України. – 2015. - №7. – С. 16-25.
 43. Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у досудовому провадженні: проблеми визначення // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". Т. ХVІІ. – Одеса, 2015. – С. 278-296.
 44. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія / І.В. Гловюк. – Одеса: Юридична література, 2015. – 712 с.
 45. Гловюк І.В. Провокація при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та її вплив на допустимість доказів // Актуальні проблеми досудового розслідування: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23 жовтня 2015  року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва,  О.В. Одерій, В.П. Горбачов, Т.О. Лоскутов. – Кривий Ріг: Центр оперативного друку «Геліос»,   – С. 35-39.
 46. Гловюк І.В. Розгляд та вирішення скарг слідчим суддею: проблемні питання // Вісник Асоціації слідчих суддів України. – 2016. - №1. – С. 30-31.
 47. Гловюк І.В. Використання положень статті 206 Кримінального процесуального кодексу при здійсненні захисту у кримінальному провадженні // Вісник кримінального судочинства. - 2016. - №2. – С. 24-30.
 48. Гловюк І.В. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження: аналіз новел // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. - №8. – С. 155-160.
 49. Гловюк І.В. Сторона обвинувачення як суб’єкт доказування при вирішенні питання про арешт майна // Вісник кримінального судочинства. - 2016. - №3. – С. 18-25.
 50. Гловюк І.В. Стаття 206 КПК України та розслідування жорстокого поводження (у контексті ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 181-186.
 51. Гловюк І.В. Адвокат як учасник судово-контрольних проваджень у досудовому розслідуванні // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – 424 с. – Режим доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/ - С. 7-11.
 52. Гловюк І.В. Актуальні проблеми вдосконалення нормативної регламентації ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення // Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна  науково-практична конференція  (11 листопада 2016 року)  / упор.  Ю. С. Назар. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 73-77.
 53. Гловюк І.В. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, як учасник кримінального провадження: проблемні питання // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листопада 2016 року).  –  Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С. 42-46.
 54. Гловюк І.В. Застосування практики ЄСПЛ при розгляді слідчим суддею клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи // Застосування рішень Європейського суду з прав людини у практиці вітчизняних судів [текст]: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (Івано-Франківськ, 9 грудня 2016 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.М., 2016. – С. 46-52.
 55. Гловюк І. Деякі питання участі адвоката в судово-контрольних провадженнях у досудовому розслідуванні: питання правової визначеності та ефективності правореалізації // Юридичний вісник. – 2016. - №4. – С. 180-190.
 56. Гловюк І.В. Деякі питання нормативної регламентації поліцейських заходів (у контексті співвідношення Закону України "Про Національну поліцію"  та Кримінального процесуального кодексу України) // Принципи та стандарти змагального кримінального процесу на досудовому провадженні  : матеріали Всеукр. наук-практ.  конф.  (м. Дніпро, 7 груд.  2016 р.)  / ред. кол.  : О.Ф. Кобзар, В.В. Рогальська, А.Г. Гаркуша. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 57-60.
 57. Гловюк І.В. Забезпечення подання стороною обвинувачення виправдувальних доказів у судовому розгляді // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 354-356.
 58. Гловюк І.В., Пожар В.Г., Торбас О.О. Проблеми вдосконалення надання професійної правничої допомоги під час обшуку житла та іншого володіння особи // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах.  -  Том 1.  –  К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 251-253.
 59. Гловюк І.В. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи: проблемні питання // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення судової і правоохоронної систем :  матер. Всеукр.  наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 травн. 2017 р.). – Сєвєродонецьк :  Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. - С. 86-90.
 60. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт // Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал. процесуальн. полілог: присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчю від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., академіка НАПрНУ Ю.М. Грошевого (м. Харків, 16 грудня 2016 р.); [зб. ст.] / ред-кол. О.В. Капліна, В.І. Маринів, О.Г. Шило. – Харків: Право, 2017. – С. 215-221.
 61. Гловюк І.В. Деякі питання дотримання права на захист у досудовому розслідуванні // Вісник кримінального судочинства. – 2017. - №2. – С. 33-39.
 62. Гловюк І.В., Стоянов М.М. Проблемні питання застосування п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК у судовій практиці // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. - №2. – С. 173-176. – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2017/49.pdf
 63. Гловюк І.В. Актуальні проблеми вдосконалення кримінально-процесуального статусу заявника // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. - №11. – С. 117-123.
 64. Гловюк І.В. Загальнi правила застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження: питання системностi // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. - №12. – С. 87-92.
 65. Гловюк І.В. Деякі питання арешту майна з метою збереження речових доказів // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали V Міжнародного круглого столу (26 трав. 2017 р., м. Одеса) / відп. за вип. : В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, А.О. Панасюк; НУ «ОЮА», ПРЦ НАПрН України. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 28-31.
 66. Гловюк І.В. Укладення угод про визнання винуватості: окремі питання у контексті оновлення законодавства // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2017 року) / упор. О. В. Авраменко, С. С. Гнатюк, І. В. Красницький. – Львів: ЛьвДУВС. ЛДУВС. – С. 40-42
 67. Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді та забезпечення розумності строків досудового розслідування: проблемні питання реалізації // Вісник Асоціації слідчих суддів України. – 2017. - №2 (3). – С. 36-39.
 68. Гловюк І.В. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування»: Quo vadis? // Режим доступу: http://unba.org.ua/publications/2840-zakon-ukraini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-shodo-zabezpechennya-dotrimannya-prav-uchasnikiv-kriminal-nogo-provadzhennya-ta-inshih-osib-pravoohoronnimi-organami-pid-chas-zdijsnennya-dosudovogo-rozsliduvannya-quo-vadis.html
 69. Гловюк І.В. Тримання під вартою у судовому провадженні в суді І інстанції у контексті рішення «Ігнатов проти України» // Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права: матеріали круглого столу (м. Дніпро, 24 листоп. 2017 р.); уклад.: д-р юрид. наук, доц. А.М. Кучук; канд. юрид. наук, доц. О.О. Орлова. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. – С. 9-11.
 70. Гловюк І., Стоянов М. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання // Право України. – 2017. – №12. – С. 19-26
 71. Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-методичний посібник / І. В. Гловюк, М. М. Стоянов, В. А. Завтур. — Одеса : Юридична література, 2017. — 224 с.
 72. Гловюк І.В. Деякі проблемні питання виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи // Захист прав людини в парадигмі верховенства права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17-18 травня 2017 року. – К.: Академії адвокатури України «A Press», 2017. – С. 159-163.
 73. Адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні : навчально-методичний посібник / уклад.: І.В. Гловюк, Т.В. Лукашкіна, М.М. Стоянов, О.В. Малахова. — Одеса : Юридична література, 2018. — 204 с.
 74. Гловюк І.В. Проблемні питання застосування тримання під вартою у підготовчому судовому провадженні (у розрізі практики ЄСПЛ) // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 березня 2018 року). – Хмельницький  : Вид-во НАДПСУ, 2018. – С. 245-248.
 75. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні аспекти протидії торгівлі людьми // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали ІI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 березня 2018 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. – С 28-31.
 76. Гловюк І.В. Проблемнi питання забезпечення належної правової процедури обшуку (у розрiзi новел КПК України) // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2018. - №14. – С.  141-149.
 77. Гловюк І.В. Пропорційність та механізм кримінально-процесуального регулювання: теорія і практика // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 1148 с. – С. 12-39.
 78. Аленін Ю.П., Гловюк І.В. Питання розширення процесуальних можливостей потерпілого щодо використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми реформування кримінальної юстиції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 20 квітня 2018 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний1 університет, 2018. - С. 50-53.
 79. Гловюк І.В. Проблемні питання застосування положень статті 255 КПК України у контексті практики ЄСПЛ // Протидія організованій злочинній діяльності : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса, 30 бер. 2018 р. — Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. - С. 27-31
 80. Гловюк І.В. Потерпілий як ініціатор обрання та зміни запобіжного заходу у судовому провадженні в суді і інстанції: аспекти правової регламентації // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – С. 272-275.
 81. Гловюк І.В. Питання ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування у контекстi  практики ЄСПЛ // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2018. - №15. – С.  151-159
 82. Гловюк І.В. Деякі кримінально-процесуальні аспекти діяльності Державного бюро розслідувань // Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р., м. Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова (голова) [та ін.]. — Одеса : Юридична література, 2018. – С. 247-250.
 83. Гловюк І.В., Стоянов М.М. Проблеми тлумачення ч. 6 ст. 107 КПК України у контексті оновленого кримінального процесуального законодавства // Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у контексті судової реформи в Україні: матеріали науково-практичного семінару (м. Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 15 червня 2018 р.) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. – С. 80-83.
 84. Гловюк І.В. Резолютивна частина ухвали слідчого судді та право на справедливий суд // Практика Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури і суду: виклики та перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (13 червня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. - С. 40-44.
 85. Гловюк І.В. Питання «якості закону» у контексті частини другої статті 26 Закону України «Про Національну поліцію» // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: Збірник матеріалів шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 25 травня 2018 року). – ІваноФранківськ: видавник Голіней О.В., 2018. – С. 132-137.
Електронна пошта:[email protected]