Пашковський Микола

адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, науковий радник АО "Barristers"

ОСВІТА

В 1998 році отримав диплом юриста-спеціаліста з відзнакою Одеської державної юридичної академії (тепер – Національний університет “Одеська юридична академія”), за спеціальністю – правознавство.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вересень 1998 р. – червень 2018 р. – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри кримінального процесу Національного університету "Одеська юридична академія".

Грудень 2010 р. – серпень 2018 р. – виконуючий обов’язки завідувача, завідувач, професор, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія».

Квітень 2002 р. – грудень 2010 р. – завідувач юридичної клініки Одеської національної юридичної академії.

Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з доопрацювання Концепції розвитку вищої юридичної освіти (2009 р.).

Член Одеської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань правового виховання (2010-2011 р.).

Член Робочої групи з питань проведення у 2016 році вступних випробувань в порядку експерименту (проведення в порядку експерименту вступних випробувань при вступі на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання) (наказ МОН України № 408 від 08 квітня 2016 року “Про утворення робочої групи з питань проведення у 2016 році вступних випробувань в порядку експерименту”).

Член Піклувальної ради Української асоціації міжнародного права (з 2018 р.).

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (з 30 березня 2018 до 07 лютого 2020).

20 березня 2019 року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №003720.

 

ДОСЯГНЕННЯ

У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика і судова експертиза на тему: "Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги".

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцент.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ

Проект Британської Ради з розвитку партнерських зв'язків (Великобританія, REAP), який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії (2000-2002 рр.) з метою розробки навчального курсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини в сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи» (спільно з Ноттінгемським університетом, Великобританія).

Проект "Правові студії в Україні: Київ та окремі регіони" за програмою Tacis Європейського Союзу (2002-2005 рр.)

Міжнародний проект американського університету (Вашингтон, США) «Центри з вивчення транснаціональної злочинності і корупції (TraCCC)» (2003-2005 рр.) (US International project "Transnational crimes and corruption centers study (TraCCC).

Науково-дослідна робота на тему: «Наукове та законодавче забезпечення ефективності виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» (ДРН 0112U000694) (2012-2014 рр.)

Tempus IV Project 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR "European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe -InterEULawEast" (2013-2016 рр.).

ЗА ЧАС СВОЄЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАБУВ ЧЛЕНСТВО В ТАКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ:

 1. Українська асоціація міжнародного права.
 2. European Society of International Law (Європейське товариство міжнародного права).

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Науково-практичні коментарі:

 1. Пашковский, Н.И. Уголовно–процессуальный кодекс Украины: Научно–практический комментарий / Под общей редакцией В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина.– Х.: ООО „Одиссей”, 2003. – 960 с. (Разом з Роцькою Т.М. коментар до глав 1, 2)
 2. Уголовно–процессуальный кодекс Украины: Научно–практический комментарий / Под общей редакцией В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. Издание второе, исправленное и дополненное. – Х.: ООО „Одиссей”, 2005. – 968 с. (Разом з Роцькою Т.М. коментар до глав 1, 2)
 3. Уголовно–процессуальный кодекс Украины: Научно–практический комментарий / Под общей редакцией В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. Издание третье, исправленное и дополненное. – Х.: ООО „Одиссей”, 2007. – 1008 с. (Разом з Роцькою Т.М. коментар до глав 1, 2)
 4. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 944 с. (Разом з Роцькою Т.М. коментар до глав 1, 2).
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одісей, 2013. - 1104 с. (ст.ст. 8-10, 12-16, 28 гл. 2, гл. 41, гл. 42 (у співавторстві з С.В. Ківаловим, гл.гл. 44, 45).
 6. Уголовный процессуальный кодекс Украины : Научно-практический комментарий / Отв. ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одиссей, 2013. – 1184 с. (ст.ст. 8-10, 12-16, 28 гл. 2, гл. 41, гл. 42 (в соавторстве с С.В. Киваловым, гл.гл. 44, 45).

Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Кареклас С., Пашковський М.І. Кримінальне право ЄС / Програма Tacis Європейського Союзу. Проект „Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони”. Серія „Право ЄС”. Книга сімнадцята. – Одеса: Юридична література, 2004. – 162 с.
 2. Лукашкина Т.В., Пашковский Н.И. Уголовный процесс : Практикум / Т.В. Лукашкина, Н.И. Пашковский ; Под ред. Ю.П. Аленина . ─ Х. : Одиссей, 2005 . ─ 232 с. ─ 966-633-393-7 (в соавторстве с Лукашкиной Т.В.)
 3. Пашковський, М.І. Міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві: Навчально–методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2007. – 120 с.
 4. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. - Х.: ТОВ "Одісей", 2009. - 816 с.
 5. Кримінальний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту / За заг. ред. Ю.П. Аленіна. - Х.: ТОВ "Одессей", 2010. - 328 с. (теми 1, 2, 3, 17) (У співавторстві з Ю.П. Аленіним. Т.В. Лукашкіною, І.В. Гловюк).
 6. Міжнародно-правовий захист прав людини : методичні вказівки з навчальної дисципліни / В.М. Дрьомін, Н.А. Зелінська, М.І. Пашковський, С.С. Нестеренко. – Одеса : Фенікс, 2011. – 76 с. (Сер.: Навч.-метод. посібники).
 7. Розділ 14. Кримінальне право / Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова. - К.: Істина, 2010. - 528 с. (у співавторстві з професором Н.А. Зелінською). (гриф МОН, лист від 23.12.2008 р. № 1.4/18-Г-2806.1).
 8. Розділ 20.3 Кримінальне право / Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова. - К.: Істина, 2013. - С. 652-698 (883 с.) (у співавторстві з професором Н.А. Зелінською). (Затверджено МОНМС України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, лист від 16.07.2012 р. № 1/11-11615).
 9. Glossary of European Union Internal Market terminology. Amended to include the Association Agreement between the European Union and Ukraine [Electronic resource] / сompilers: Tuliakov V.O. (Editor), Pashkovskyi M.I., Barskyy V.R. (Technical editor), Katsyn M.Y., Alekseeva I.M. – Odesa: Feniks, 2016. – 216 с. – Access mode: http://iele.bazick.com/books/289-glossary-ofeu-internal-market-terminology
 10. Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лоджук] ; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 126 с.
 11. Міжнародно-правовий захист прав людини : методичні вказівки з навчальної дисципліни (Сер.: Навч.-метод. посібники). / [Дрьомін В.М., Зелінська Н.А., Нестеренко С.С., Пашковський М.І.]. – Одеса : Фенікс, 2011. - 76 с.
 12. Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду / наук. ред.: І.В. Гловюк, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко; (уклад.: О.Є. Блащук, І.В. Гловюк, В.П. Кедик, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко, О.С. Троян). Одеса, 2019. 960 с.

Наукові статті:

 1. Пашковский, Н.И. Субъекты международной правовой помощи по уголовным делам // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Частина ІІ. – Одеса, 1999. – С. 261–267.
 2. Деякі питання захисту прав людини при застосуванні конвенцій про правову допомогу у кримінальних справах // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини: Зб. наук. праць. – Т. 12. – К.: Науково–дослідний інститут „Проблеми людини”, 1999. – С. 558–565. (у співавторстві з Аленіним Ю.П., Затилкіною Т.В.)
 3. Пашковский, Н.И. Суд присяжных: история и перспективы развития // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Одеса, 2000. – С. 125–132 (у співавторстві з Гуртієвою Л.М.)
 4. Пашковський, М.І. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – Одеса, 2000. – С. 63–70 (у співавторстві з Аленіним Ю.П.)
 5. Аленін Ю.П., Пашковський М.І. Кримінально–процесуальні інститути у боротьбі з тероризмом: міжнародне співробітництво // Тероризм і боротьба з ним. – Том 19. – К.: Науково–дослідний інститут „Проблеми людини”, 2000. – С. 350–354
 6. Пашковский, Н.И. Отдельные уголовно–процессуальные проблемы оказания международной правовой помощи в борьбе с организованной преступностью и пути их решения // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): Зб. матеріалів міжнар. наук.–практ. конференції. – Х.: Право, 2000. – С. 141–148 (у співавторстві з Аленіним Ю.П.)
 7. Пашковський, М.І. Проблеми допустимості показань осіб (обвинуваченого та підозрюваного), які були доставлені на територію України з порушенням національного та міжнародного права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 11. – Одеса, 2001. – С. 92–101.
 8. Пашковський, М.І. Дистанційне кримінальне правосуддя: міф чи реальність // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 36–40.
 9. Пашковський, Микола Іванович. Особливості доказування у кримінальних справах, пов'язаних з наданням міжнародної правової допомоги: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.
 10. Пашковський, М.І. Проблемні питання доказування у кримінальних справах про корисливі службові злочини державних службовців // Коррупция: региональные и отраслевые тенденции: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - Библиотека журнала "Юридический вестник". - Одесса: Фенікс, 2003. - С. 187-195.
 11. Пашковський, М.І. Кримінально–процесуальні аспекти зняття інформації з каналів зв'язку // Інформаційні технології і безпека: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К., 2003. – С. 114 –126.
 12. Пашковський, М.І. Особливості використання у доказуванні фактичних даних, що отримані за межами України // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. –Б–ка журн. „Юридичний вісник”. – О.: Фенікс, 2006. – С. 206–211.
 13. Пашковський, М.І. Концепція міжнародного співробітництва з кримінально–процесуальних питань // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – Одеса, 2006. – С. 13–19.
 14. Пашковський, М.І. Проблеми розширення участі народних засідателів у кримінальному судочинстві // Право ХХІ століття: Становлення та перспективи розвитку: Зб. наук. праць міжн. наук.–практ. конфер. „Другі Прибузькі юридичні читання” / Під ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 189–192.
 15. Пашковський, М.І. Кримінальне право ЄС: від Паризької угоди до Лісабону //Альманах международного права / редкол.: Кивалов С.В. (гл. ред.) и др. – Вып. 1. – Одесса, 2009. - С. 69-75.
 16. Пашковський, М.І. Відеоконференція у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (21-22 травня 2010 року ОНЮА). - Одеса, 2010. - С. 587-589
 17. Пашковский, Н.И. Уроки Нюрберзького процесу // Юридичний вісник. - 2010. - № 2. - С. 72-76.
 18. Пашковський, М.І. Забезпечення функціонування інтеграційних співтовариств засобами кримінальної юстиції // Альманах международного права. – Вып. 2. – Одесса, 2010. – С. 126-137.
 19. Пашковский, Н.И. Международное уголовно-процессуальное право в системе международного права // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 21-22 жовтня 2011 року). – Одеса : Фенікс, 2011. – 714 с. С. 24-29.
 20. Пашковський, М.І. Юридична клініка Національного університету "Одеська юридична академвя": минуле, сучасне та майбутнє // Юридичні клініки в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : мат. Всеукр. круглого столу з предст. юридичних клінік України (28 жовтня 2011 року, м. Одеса) / за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С.В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 176 с. – С. 13-16.
 21. Пашковський, М.І. Проблемні питання імплементації окремих міжнародних стандартів, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, в кримінально-процесуальне право / М.І. Пашковський // Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20-21 травня 2011 р., м. Одеса) . 2011. Т. 1 . 2011 . 478 с. ─ С. 317-319.
 22. Пашковский Н.И., Короткий Т.Р. Одесская школа международного права на современном этапе // Альманах международного права. – Вып. 3. – 2011. – С. 5-30.
 23. Короткий Т.Р., Пашковський М.І. Одеська школа міжнародного права (сучасність) // Міжнародне право. – 2012. – № 1. – С.140-160
 24. Пашковський, М.І. Окремі аспекти регламентації інституту юрисдикції в міжнародному праві // Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (20–21 квітня 2012 р., м. Одеса). – Т. 1. – 2012. – С. 336-338
 25. Пашковський, М.І. Res judicata та прелімінарне вирішення можливих звернень до звернень до Європейського суду з прав людини // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : зб. наук. cт. Міжнар. наук.­практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова ; Націон. ун­т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 492-498.
 26. Пашковський, М.І. Практика Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на вільні вибори // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 388-390.
 27. Рецензія на навчальний посібник «Міжнародне співробітництво з питань митної справи» // Митна справа. – 2012. – № 6. – С. 151-153
 28. Пашковский, Н.И. Кафедра международного права и международных отношений // Юридичний вісник. 2012. № 4. ─ С. 121-131 (у співавторстві з Т.Р. Коротким)
 29. Пашковський, М.І. Окремі умови застосування норм міжнародного права судами України при здійсненні правосуддя : Матеріали наукових читань з сучасних проблем міжнародного права, порівняльного правознавства і права Європейського Союзу (7 лютого 2013 р., м. Одеса) / відп. ред. С.Б. Мельник. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 8-11.
 30. Пашковський, М.І. Порівняльно-правовий аналіз інституту національних (урядових) агентів з питань Європейського суду з прав людини // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2013. – С. 331-333 (0,1 д.а.)
 31. Пашковський, М.І. Проблемні питання застосування окремих положень розділу ІХ «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» КПК України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф.. Ю.П. Аленін ; Нац.ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 26-31.
 32. Пашковский, Н.И. Национальные механизмы превентивного разрешения индивидуальных обращений в Европейский суд по правам человека : практика Турецкой республики // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського: матер. четвертої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 8-9 листопада 2013 р.). відп. за випуск к.ю.н., доц. М.І. Пашковський ; Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 588 с. – С. 142-145.
 33. Пашковський, М. І. Боротьба з морським піратством та дотримання Європейської конвенції про права людини / М. І. Пашковський // Удосконалення міжнародних і національних правових механізмів боротьби з морським піратством : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19 квітня 2013 р.) . 2013 . 152 с. С. 66-75.
 34. Pashkovskyi, M. Odessa School of International Law / M. Pashkovskyi, T. Korotkyi // Law of Ukraine : Legal journal. - 2013. - № 2. P.121-143.
 35. Пашковський, М.І. Актуальні питання ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду / М.І. Пашковський // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р.) у 2 т. Т. 2 / відп. ред. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2014. – С. 220-222 (0,1 д.а.).
 36. Пашковский, Н.И. К вопросу о независимом национальном мониторинге состояния структурных / системных недостатков / Н.И. Пашковский // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р.) у 2 т. Т. 2 / відп. ред. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2014. – С. 281-283 (0,1 д.а.).
 37. Пашковський, М.І. Розумність строків як принцип виконавчого провадження / М.І. Пашковський // Актуальні проблеми цивілістики : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (21 листопада 2014 р.) ;  Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2014. – С. 21-25.
 38. Пашковський, М.І.  Про природу міжнародного співробітництва під час кримінального провадження / М.І. Пашковський // "Правові проблеми цивілізаційного вибору України", матер. круглого столу, присвяченого 10-річчю кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства (28 листопада 2014 р.) ;  Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2014. – С. 207-212.
 39. Пашковский Н.И. На новый Закон "О высшем образовании" негативно влияет сложная социально-экономическая ситуация в Украине" // Слово. - 2015. - № 13, 2 апр. 2015 г. - С. 7
 40. Пашковський М.І. Основні тенденції та перспективи розвитку міжнародного процесуального кримінального права / М.І. Пашковський //  Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2015 р.) у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2015. – С. 319-321 (0,1 д.а.).
 41. Пашковский Н. И. Международное право развития и международное уголовное правосудие: к поиску точек соприкосновения [Электронный ресурс] / Николай Иванович Пашковский // Международное право развития: современные тенденции и перспективы : Матер. научн.-практ. конфер. (Одесса, 17 июня 2015 г.) : Электронное научное издание. – О.: Фенікс. – С. 20-24. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1180.
 42. Криза юридичної освіти: реальність та міфи // Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє : зб. матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Г. У. Ульянова; Національн. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса, 2016. – С. 26-30.
 43. Пашковський М.І. Запровадження освітніх програм за спеціальністю 081 «Право» іноземною мовою: виклики та перспективи // Іноземні мови в системі вищої освіти : досвід, інновації, перспективи : матер. Міжуніверситетського круглого столу (31 жовтня 2016 року м. Одеса) / НУ «ОЮА». - Одеса : Фенікс, 2016. – С. 95-98
 44. Пашковський М.І. Досвід впровадження в НУ «ОЮА» магістерської програми в рамках проекту TEMPUS IV Project «European and International Law master programme development in Eastern Europe — InterEuLawEast»  // Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє : зб. матер. Міжнар. наук-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.) / відп. ред. д.ю.н., доц. Г. У. Ульянова; Національн. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса, 2016. – С. 64-70.
 45. Пашковський М.І. Особливості застосування окремих засобів національного механізму імплементації міжнародно-правових стандартів у сфері конституційного права // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : мат. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г.О. Ульянова. - Одеса, 2017. – С. 349-352.
 46. Короткий Т.Р., Пашковський М.І. Вулиця людяності. Рецензія на книгу Філіпа Сендса: Східно-західна вулиця. Повернення до Львова [Текст] : Філіп Сендс; переклад з англ. Павла Мигаля. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 652 с. // Український часопис міжнародного права. – 2017. – №3. - С. 110-113.
 47. Пашковський М.І., Пономаренко Д.В. Особливості тактики захисту у випадках спору щодо територіальної підсудності клопотань слідчого про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. В зб.: Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.) / редкол.: М. В. Членов (голов. ред.), Л. М. Леженіна (заст. голов. ред.), О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). – С. 124-219.
 48. Гловюк І.В., Пашковський М.І. Строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження та строк досудового розслідування: проблеми кореляції // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшуковоії діяльності : тези ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 1 березня 2019 року). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. – С. 33-38.
 49. Гловюк І.В., Пашковський М.І., Пономаренко Д.В. Тактика захисту у разі встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в кримінальних провадженнях стосовно корупційних злочинів.  Юридичний науковий електронний журнал. 2019. №3. С. 223-226. URL: http://lsej.org.ua/3_2019/59.pdf

 50. Гловюк І., Пашковський М. Питання застосування статті 206 КПК України: затримання у транзитній зоні аеропорту. Кримінальний процес: сучасний вимiр та проспективнi тенденцii : ІІ Харк. кримiнал. процесуал. полiлог : присвяч. актуал. питанням застосування заходiв забезпечення кримiнал. провадження (м. Харкiв, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: О. В. Каплiна, В.І. Маринiв, О. Г. Шило. Харкiв : Право, 2020. С. 70-72.
 51. Гловюк І.В., Пашковський М.І. Конституційно-юрисдикційний захист права людини на свободу: кримінально-процесуальний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2019 №4. С. 224-228. URL: http://lsej.org.ua/4_2019/62.pdf (дата звернення: 11.08.2020)

http://intlaw.onua.edu.ua/Team/paskovskyi-mykola

Електронна пошта:pashkovskyi@barristers.org.ua